Rozliczenie kryptowalut - pytania i odpowiedzi | Biuro TAXO ACC  (Przeczytany 3180 razy)

0 użytkowników i 2 Gości - przeglądają ten temat

6 miesięcy temu
Rozważam stworzenie niedużej gry przeglądarkowej. Nie przewiduję większych przychodów z tego powodu, prawdopodobnie starczy ledwie na utrzymanie serwera i pozostałe koszty obsługi, zwłaszcza na początku.
Zakładając, że płatności będą przyjmowane tylko w postaci kryptowalut, sprzedawane przedmioty będą także tylko wirtualnym zapisem na blockchainie - tak samo jak kryptowaluty - a zyski prawdopodobnie nie będą konwertowane w ogóle na PLN ani inne waluty starego typu - czy w takiej sytuacji:

1. Muszę rozważać rozliczanie podatku VAT od takiej sprzedaży?

 
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodnie z art. 6 ustawy o VAT - podlegają: 1)  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2)  eksport towarów; 3)  import towarów na terytorium kraju; 4)  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5)  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W ustawie o VAT – w zakresie istotnie wpływającym na opodatkowanie w zakresie VAT świadczonych usług – występują ponadto przepisy, od których zależy sposób ustalania miejsca świadczenia usług, a co za tym idzie miejsca opodatkowania tych czynności. Przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
 
W opisanym przypadku zamierza Pan/Pani stworzyć grę przeglądarką i sprzedawać usługę polegającą na dostępie do tej gry/prawie korzystania z niej. Usługi takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a zatem ceny powinny zawierać podatek VAT. Nie ma w tym znaczenia to, w jaki sposób „będą przyjmowanie płatności”, a uściślając, że zamierza Pan/Pani uznawać regulowanie ciążących na nabywcach usługi zobowiązać przyjmując kryptowaluty.

W takim bowiem ujęciu – przyjmując kryptowaluty jako środek płatniczy – osiąga Pan przychody z działalności gospodarczej, ponosi koszty w obrębie źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe (które w modelowym przypadku skonsumowane zostaną wtedy, gdy sprzeda Pan kryptowaluty do postaci FIAT).
 
Z punktu widzenia VAT sprzedając dostęp do gry przeglądarkowej – załóżmy warty 10,00 złotych, ale regulowany odpowiednią ilością coinów – to zakładając, że jest to cena brutto, to winien Pan zapłacić podatek VAT w kwocie 1,87 złotych.
 
Warto dodać, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Skutkuje to tym, że w grę wchodzą różne stawki podatku VAT. Zasada ta – przewidziana w art. 28k ustawy o VAT – zawiera pewien wyjątek, a mianowicie nieprzekroczenie kwoty przychodu 10.000,00 euro z tytułu tych usług w ciągu roku podatkowego.
 
Nie ma czegoś takiego jak brak VAT z powodu przyjmowania płatności w kryptowalutach. Wyjątkiem w tym zakresie jest jednak skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, o jakim mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


2. W myśl nowych przepisów nie muszę zakładać firmy, jeśli zyski nie przekraczają pewnych kwot, ale czy są to zyski po odliczeniu kosztów serwera, grafika itp. czy same przychody bez kosztów ?

 
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
 
Zyski to dochód. W przywołanym powyżej przepisie mowa jest o przychodach.


3. Muszę rozliczać podatek dochodowy przy takiej sprzedaży nawet jeżeli nie zamierzam przyjmować płatności PLN ani zamieniać krypto na PLN ?
 
Trzeba rozliczać podatek dochodowy, ponieważ ŹRÓDŁEM PRZYCHODU Z ODPŁATNEGO ZBYWANIA KRYPTOWALUT OD 2019 R. – JAK TO DOPRECYZOWAŁ USTAWODAWCA – JEST TAKŻE NABYWANIE ZA KRYPTOWALUTY TOWARÓW I USŁUG, A TAKŻE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ. Z kolei przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych środków pieniężnych, a także innych nieodpłatnych świadczeń. Skoro sprzedaje Pan/Pani dostęp do gry przeglądarkowej i otrzymuje z tego tytułu świadczenie niepieniężne w postaci coinów o wartości 10,00 złotych, to dlaczego miałoby nie być na tym etapie obowiązku podatkowego. Ustawodawca przewiduje, że powstaje przychód, zaś co do tych coinów to – gdyby ich sprzedaż (upłynnienie) – należy rozpoznać osobno koszty uzyskania przychodu oraz przychody i ocenić, czy wystąpił dochód (w ujęciu odrębnego źródła przychodów, jakimi są zyski kapitałowe- waluty wirtualne).
 
Gdyby nie trzeba było rozliczać podatku dochodowego w takiej sytuacji to bardzo łatwo umożliwiłoby to rozwój tzw. „szarej strefy”, która wówczas nie byłaby szara, bo oznaczałoby to legalny brak płacenia podatków. Przepisy każą się rozliczać. Inna sprawa, czy Podatnik to zrobi.
 
Czy dochód z programu partnerskiego (Bitbay) wpisuje się w PIT 36 w inne źródła czy zalicza do dochodu bez kosztów?
 
Kiedy nie można jednoznacznie zaliczyć danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy o PIT (np. ze stosunku pracy, dzierżawy czy najmu lub innej umowy o podobnych charakterze), przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł. Przychód z programu partnerskiego (nie mając żadnych kosztów uzyskania) należy zakwalifikować do innych źródeł. Wartość przychodu będzie równa dochodowi.
 
Dla osoby fizycznej bez działalności gosp.
Czy zapłacony PCC od transakcji krypto można wliczyć w koszty?
Jeśli tak, to w którym momencie można to odliczyć.

 
Osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej może potraktować – za rozliczenie 2018 r. – jako koszt uzyskania przychodu zapłacony podatek od czynności cywilno-prawnych. Jednakże od 1 stycznia 2019 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wydatkiem bezpośrednio poniesionym na nabycie wirtualnym nie jest podatek od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 22 ust. 14 ustawy o PIT.

Przykłady:
BTC kupione w 2017r i PCC zapłacony od tego w 2017r, sprzedane w 2018.
Koszty zakupu rozliczam w momencie sprzedaży, czyli w PIT za w 2018 r, ale czy koszt zapłaconego PCC też tak samo mogę wrzucić w koszty?
 
W opisanym przykładzie znajduje się błąd, ponieważ koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia BTC należało rozliczyć w 2017 r. – podobnie jak PCC – a nie w 2018 r. Wynika to z treści art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, który stanowi , że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10, gdzie te zastrzeżenia (wyjątki) dotyczą przedsiębiorców. Nie istnieje przepis, który pozwoliłby rozliczyć koszty od kryptowalut w 2017 r. i 2018 r. w roku, w którym nastąpiła ich sprzedaż. Tak się robi przy papierach wartościowych. Analogia stosowania tych przepisów była nieuprawniona.


---------
Dziękujemy za nadesłane pytania. Pozdrawiamy
 

aaa