Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Biuro rachunkowe TAXO

Strony: [1]
1
Dzień dobry.

Pokrótce opiszę sytuację w jakiej się obecnie znajduję.
Otóż pod koniec 2017 roku przesłałem pewną ilość btc na giełdę Hitbtc. Na przełomie 2017/2018 roku dokonałem kilkudziesięciu wymian krypto-krypto, po czym ostatecznie wymieniłem btc na pewną kryptowalutę, którą z kolei przesłałem na portfel MEW. Aktualnie kryptowaluta leży na portfelu czekając na hossę. Do tej pory jednak nie dokonałem rozliczenia w PIT z tego tytułu tj. wymiany krypto-krypto. Co mogę w tej chwili zrobić, aby w razie ewentualnej wymiany na FIAT ww. kryptowaluty i wypłaty FIAT na konto bankowe, wszystko odbyło się zgodne z literą prawa?

Najlepszym źródłem – w opisanej przez Pana sytuacji – byłoby – w zależności od tego, który wariant okazałby się korzystniejszy podatkowo:
 
złożenie korekt za 2017 r. i 2018 r.
wykazanie tych kosztów w zeznaniu za 2019 r. na mocy art. 23 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193), zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14 ustawy o PIT (tj. Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podatnik wykazuje odpowiednio w zeznaniu składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2018 r.
 
Proszę zwrócić uwagę, że wybierając model b) nie można przyjąć za koszty:
- prowizji poniesionych przy wymianie krypto-krypto;
- skorzystać neutralności podatkowej barteru krypto-krypto w latach 2017 r. i 2018 r.
 
W rezultacie kosztem uzyskania przychodu, który wykaże Pan w zeznaniu za 2019 r. będzie: koszt prowizji przy transakcjach KRYPTO-FIAT/FIAT-KRYPTO, pierwotne wydane FIATY na krypto.
 
Koszty należy wykazać niezależnie od tego, czy do zbycia zgromadzonych krypto dojdzie w 2019 r., czy jeszcze później. Stanowi o tym litera prawa, tj. art. 22 ust. 16 i art. 30b ust. 6a ustawy o PIT.
 
Art. 22 ust. 16 Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 14, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.
 
Art. 30b ust. 6a.W zeznaniu podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

2
Rozważam stworzenie niedużej gry przeglądarkowej. Nie przewiduję większych przychodów z tego powodu, prawdopodobnie starczy ledwie na utrzymanie serwera i pozostałe koszty obsługi, zwłaszcza na początku.
Zakładając, że płatności będą przyjmowane tylko w postaci kryptowalut, sprzedawane przedmioty będą także tylko wirtualnym zapisem na blockchainie - tak samo jak kryptowaluty - a zyski prawdopodobnie nie będą konwertowane w ogóle na PLN ani inne waluty starego typu - czy w takiej sytuacji:

1. Muszę rozważać rozliczanie podatku VAT od takiej sprzedaży?

 
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodnie z art. 6 ustawy o VAT - podlegają: 1)  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2)  eksport towarów; 3)  import towarów na terytorium kraju; 4)  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5)  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W ustawie o VAT – w zakresie istotnie wpływającym na opodatkowanie w zakresie VAT świadczonych usług – występują ponadto przepisy, od których zależy sposób ustalania miejsca świadczenia usług, a co za tym idzie miejsca opodatkowania tych czynności. Przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.
 
W opisanym przypadku zamierza Pan/Pani stworzyć grę przeglądarką i sprzedawać usługę polegającą na dostępie do tej gry/prawie korzystania z niej. Usługi takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a zatem ceny powinny zawierać podatek VAT. Nie ma w tym znaczenia to, w jaki sposób „będą przyjmowanie płatności”, a uściślając, że zamierza Pan/Pani uznawać regulowanie ciążących na nabywcach usługi zobowiązać przyjmując kryptowaluty.

W takim bowiem ujęciu – przyjmując kryptowaluty jako środek płatniczy – osiąga Pan przychody z działalności gospodarczej, ponosi koszty w obrębie źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe (które w modelowym przypadku skonsumowane zostaną wtedy, gdy sprzeda Pan kryptowaluty do postaci FIAT).
 
Z punktu widzenia VAT sprzedając dostęp do gry przeglądarkowej – załóżmy warty 10,00 złotych, ale regulowany odpowiednią ilością coinów – to zakładając, że jest to cena brutto, to winien Pan zapłacić podatek VAT w kwocie 1,87 złotych.
 
Warto dodać, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Skutkuje to tym, że w grę wchodzą różne stawki podatku VAT. Zasada ta – przewidziana w art. 28k ustawy o VAT – zawiera pewien wyjątek, a mianowicie nieprzekroczenie kwoty przychodu 10.000,00 euro z tytułu tych usług w ciągu roku podatkowego.
 
Nie ma czegoś takiego jak brak VAT z powodu przyjmowania płatności w kryptowalutach. Wyjątkiem w tym zakresie jest jednak skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, o jakim mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.


2. W myśl nowych przepisów nie muszę zakładać firmy, jeśli zyski nie przekraczają pewnych kwot, ale czy są to zyski po odliczeniu kosztów serwera, grafika itp. czy same przychody bez kosztów ?

 
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. …), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
 
Zyski to dochód. W przywołanym powyżej przepisie mowa jest o przychodach.


3. Muszę rozliczać podatek dochodowy przy takiej sprzedaży nawet jeżeli nie zamierzam przyjmować płatności PLN ani zamieniać krypto na PLN ?
 
Trzeba rozliczać podatek dochodowy, ponieważ ŹRÓDŁEM PRZYCHODU Z ODPŁATNEGO ZBYWANIA KRYPTOWALUT OD 2019 R. – JAK TO DOPRECYZOWAŁ USTAWODAWCA – JEST TAKŻE NABYWANIE ZA KRYPTOWALUTY TOWARÓW I USŁUG, A TAKŻE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ. Z kolei przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych środków pieniężnych, a także innych nieodpłatnych świadczeń. Skoro sprzedaje Pan/Pani dostęp do gry przeglądarkowej i otrzymuje z tego tytułu świadczenie niepieniężne w postaci coinów o wartości 10,00 złotych, to dlaczego miałoby nie być na tym etapie obowiązku podatkowego. Ustawodawca przewiduje, że powstaje przychód, zaś co do tych coinów to – gdyby ich sprzedaż (upłynnienie) – należy rozpoznać osobno koszty uzyskania przychodu oraz przychody i ocenić, czy wystąpił dochód (w ujęciu odrębnego źródła przychodów, jakimi są zyski kapitałowe- waluty wirtualne).
 
Gdyby nie trzeba było rozliczać podatku dochodowego w takiej sytuacji to bardzo łatwo umożliwiłoby to rozwój tzw. „szarej strefy”, która wówczas nie byłaby szara, bo oznaczałoby to legalny brak płacenia podatków. Przepisy każą się rozliczać. Inna sprawa, czy Podatnik to zrobi.
 
Czy dochód z programu partnerskiego (Bitbay) wpisuje się w PIT 36 w inne źródła czy zalicza do dochodu bez kosztów?
 
Kiedy nie można jednoznacznie zaliczyć danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ww. ustawy o PIT (np. ze stosunku pracy, dzierżawy czy najmu lub innej umowy o podobnych charakterze), przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł. Przychód z programu partnerskiego (nie mając żadnych kosztów uzyskania) należy zakwalifikować do innych źródeł. Wartość przychodu będzie równa dochodowi.
 
Dla osoby fizycznej bez działalności gosp.
Czy zapłacony PCC od transakcji krypto można wliczyć w koszty?
Jeśli tak, to w którym momencie można to odliczyć.

 
Osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej może potraktować – za rozliczenie 2018 r. – jako koszt uzyskania przychodu zapłacony podatek od czynności cywilno-prawnych. Jednakże od 1 stycznia 2019 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wydatkiem bezpośrednio poniesionym na nabycie wirtualnym nie jest podatek od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 22 ust. 14 ustawy o PIT.

Przykłady:
BTC kupione w 2017r i PCC zapłacony od tego w 2017r, sprzedane w 2018.
Koszty zakupu rozliczam w momencie sprzedaży, czyli w PIT za w 2018 r, ale czy koszt zapłaconego PCC też tak samo mogę wrzucić w koszty?
 
W opisanym przykładzie znajduje się błąd, ponieważ koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia BTC należało rozliczyć w 2017 r. – podobnie jak PCC – a nie w 2018 r. Wynika to z treści art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, który stanowi , że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10, gdzie te zastrzeżenia (wyjątki) dotyczą przedsiębiorców. Nie istnieje przepis, który pozwoliłby rozliczyć koszty od kryptowalut w 2017 r. i 2018 r. w roku, w którym nastąpiła ich sprzedaż. Tak się robi przy papierach wartościowych. Analogia stosowania tych przepisów była nieuprawniona.


---------
Dziękujemy za nadesłane pytania. Pozdrawiamy
 

3
>Czy dobrze myślę, że wypełniamy PIT-38 i płacimy od tej zamiany jedynie podatek belki od zysków kapitałowych wynoszący zawsze 19%?

Tak i nie – pytanie, które Pan zadał jest pytaniem sformułowanym nieprecyzyjnie.
 
Istotnie od 1 stycznia 2019 r.  przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut zaliczane będą do odrębnego źródła przychodów, a jakim są kapitały pieniężne opodatkowane podatkiem dochodowym wynoszącym 19% uzyskanego dochodu. Skala podatkowa nie wzrasta w miarę, gdy zwiększa się dochód (podstawa opodatkowania).
 
Podatek płaci się najpóźniej w dniu, gdy należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), na formularzu PIT-38.
 
Podatku nie płaci się od zamiany, ale od dochodu, który ustala się podstawie zdarzeń, które ustawodawca określa jako odpłatne zbycie waluty wirtualnej. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. Powstaje pytanie, czy zastosowanie znajduje tutaj zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT (zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6000 złotych). W przepisach nie ma wyłączenia tego zwolnienia w odniesieniu do – bądź co bądź – zamiany waluty wirtutalnej na towar, a do której dochodzi przy „płatnościach” dokonywanych za np. dobra konsumpcyjne poniżej wskazanej wartości.
 
Rzecz jasna te zasady dotyczą stanów faktycznych zaistniałych po 1 stycznia 2019 r. i odnoszą się do rozliczenia za 2019 r., które zrobić trzeba będzie w 2020 r.

>Jakie dokumenty wystarczy mieć w razie kontroli urzędu skarbowego, aby móc potwierdzić skąd pochodzą te pieniądze.


Ustawodawca zdefiniował czym jest według niego przychód z odpłatnego zbycia kryptowalut, a także jakie wydatki mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu, tj. stanowią je udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów takich jak kantory kryptowalut, czy giełdy.

Oznacza to wszystko, że nadal trzeba mieć:

- dowody wydanych pieniędzy na nabycie walut wirtualnych (FIATÓW) – np. potwierdzenia przelewów na rachunki bankowe giełd, czy kantorów i itp.;

- dowody potwierdzające wartość pobranej prowizji od transakcji zbycia waluty wirtualnej na walutę tradycyjną;

- dowody potwierdzające otrzymane pieniądze w walucie tradycyjnej z giełd, czy kantorów i itp.

Warto podkreślić, że w przypadku zbycia walut wirtualnych na walutę tradycyjną, ale braku wypłat FIATÓW na konto bankowe, wciąż powstaje przychód w rozumieniu przedstawionym powyżej. Dlatego – teoretycznie – powinno się być w stanie udostępnić do wglądu historię obrotów kryptowalutami na danej giełdzie, a z której będzie wynikać, że wartość przychodów z tytułu zbycia kryptowalut do FIATÓW była taka, jak to wykazaliśmy w zeznaniu rocznym PIT-38.

 

>Czy w przypadku kontroli trzeba potwierdzać skąd w ogóle mamy kryptowaluty, czy US interesują jedynie pieniądze na naszym koncie i czy został zapłacony od nich podatek?


Kontrola prowadzona przez organy podatkowe ma zadanie ustalić, czy wartości wykazane w zeznaniu (deklaracji) rocznym są zgodne z prawdą. Teoretycznie zatem organy podatkowe mogą interesować się, jakie jest źródło posiadanych kryptowalut (np. sprzedanej znacznej ilości coinów X w kwietniu 2019 r.) – zwłaszcza, jeżeli w 2018 r., 2017 r. i jeszcze wcześniej podatnik nie wykazywał w zeznaniach rocznych, że osiąga jakiekolwiek przychody ze źródła przychodów, jakim były tzw. inne prawa majątkowe (wówczas kryptowaluty i obrót nimi w ten sposób należało klasyfikować). Skoro bowiem Podatnik nie wykazywał w przeszłości takich zdarzeń w składanych zeznaniach (a organy podatkowe mają wgląd w poprzednio składane zeznania) – a nagle w kwietniu 2019 r. sprzedaje posiadane coiny X – to teoretycznie pochodzenie tych kryptowalut może intereresować organy podatkowe, bowiem świadczyć to może o tym, że poprzednio składane deklaracje podatkowe były złożone niezgodnie z stanem rzeczywistym (no chyba, że posiadane coiny X były wydobytymi kryptowalutami, nabytymi pierwotnie).

 

>Czy są jeszcze jakieś istotne rzeczy, o których trzeba pamiętać w przypadku takiej zamiany?

Powyższe pytanie jest niezrozumiałe.

4
Dziękujemy za pytania. Na wstępnie pragniemy przeprosić wszystkich czytelników za późne odpowiedzi - staramy się jak możemy, jednak nasi eksperci w tym momencie mają ogrom pracy związany z rozliczeniami. Będziemy starali się jak najszybciej odpowiedzieć na pozostałe pytania.

>Uwzględniając nowe zasady opodatkowania czy systematyczny handel kryptowalutami wymaga działalności gospodarczej?
 
Nie wymaga, gdyż od 1 stycznia 2019 r. – z wyjątkiem podmiotów gospodarczych prowadzących kantory walut wirtualnych czy giełdy – nie jest możliwy obrót kryptowalutami w ramach działalności gospodarczej. Istotnie do końca 2018 r. przychody ze sprzedaży kryptowalut zaliczyć można było do przychodów z praw majątkowych lub do przychodów z działalności gospodarczej. W zasadzie to, do którego ze źródeł trafić miały finalnie wypracowane zyski zależało m.in. od uznania prowadzonej nieprofesjonalnej działalności w zakresie obrotu kryptowalutami jako działalności gospodarczej, a co było możliwe wtedy, gdy aktywność zawodowa inwestora miała cechy działalności gospodarczej (wykonywana była w sposób ciągły i zorganizowany).
 
Od momentu wejścia w życie zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). Od 1 stycznia 2019 r.  stan prawny uległ zasadniczej zmianie, bowiem przychody z odpłatnego zbycia kryptowalut zaliczane będą do odrębnego źródła przychodów, a jakim są kapitały pieniężne opodatkowane podatkiem dochodowym wynoszącym 19% uzyskanego dochodu.
 
Najważniejsze z punktu widzenia inwestora – tradera – jest to, że kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne – dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnym w 2019 r. nadal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Taka kwalifikacja byłaby bowiem wadliwa i w przypadku kontroli podatkowej mogłaby narazić podatnika na dotkliwe sankcje. Innymi słowy, w sytuacji gdyby Podatnik nadal w 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i w jej ramach wykazywał (zwłaszcza w księdze przychodów i rozchodów) obrót kryptowalutami, to tego rodzaju czynności byłyby działaniami wadliwy (konieczna byłaby korekta zapisów księgowych, uiszczone zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego mogłyby okazać się w obliczu końcowego rozliczenia podatkiem nadpłaconym lub niedopłaconym). Oznacza to wszystko, że założenie lub dalsze prowadzenie „działalności gospodarczej” typowo pod obrót kryptowalutami jest niemożliwe.
 
Jedynym wyjątkiem w tym zakresie – jak wspomniałem i co wynika wprost z przepisów - będzie działalność  podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w takiej wymianie, czy też prowadzących rachunki dających możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany, a zatem w praktyce: dla giełd walut wirtualnych, czy też kantorów.
 


>W okolicach czerwca-lipca podobno kończy się warunkowe zwolnienie z podatku PCC, czy nowe zasady opodatkowania zmieniło coś w tym temacie?
 
Istotnie do 30 czerwca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1346). Na chwilę obecną nie wiadomo mi nic na temat tego, aby miały miejsce prace nad projektem nowego rozporządzenia o podobnej treści lub też projektem w sprawie zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Można jedynie przypuszczać, że stosowne ruchy ze strony Prawodawcy – we wskazanym zakresie – wystąpią w okolicach czerwca 2019 r.

5
{alt}
Szanowni użytkownicy forum Kryptowaluty.org.pl,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz z uwagi na zbliżający się termin końcowy rozliczenia PITów PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 (do 30 kwietnia 2019) postanowiliśmy utworzyć temat w którym postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania związane z opodatkowaniem kryptowalut w Polsce oraz, jeżeli będzie to możliwe, wskażemy również najlepsze rozwiązanie danej sytuacji.

Każdy z użytkowników może zadać maksymalnie 2 pytania.


Ale to nie to nie wszystko!
Specjalnie dla użytkowników forum przygotowaliśmy kod rabatowy obniżający naszą usługę "ROZLICZENIE KRYPTOWALUT" o 5%.


>> Kod promocyjny: KRYPTOWALUTYORGPL

Pytanie (wiadomość) w temacie może wysyłać każdy zarejestrowany użytkownik.
We współpracy z załogą forum uznaliśmy, że pytania można również zadawać anonimowo (nie jest to wymagane).
WAŻNE: Aby napisać anonimową wiadomość w tym temacie, zarejestruj swoje konto na forum, następnie kliknij na przycisk "Odpowiedz", a podczas samego pisania swojej wiadomości rozwiń opcję "Załączniki i opcje dodatkowe", a następnie kliknij na "Napisz anonimowo".

Strony: [1]